דילוג לתוכן

תוכנית אסטרטגית לשנים 2019-2021

דבר ראש רשות התקשוב הממשלתי

אני גאה להציג את התוכנית האסטרטגית של רשות התקשוב הממשלתי לשנים 2021-2019. מסמך זה הוא תוצר של עבודת צוות ברשות התקשוב הממשלתי, שפעלה עם שותפיה בתוך ומחוץ לממשלה. מטרת התוכנית האסטרטגית היא הגדרת החזון, הייעוד, הערכים, היעדים העיקריים והמשימות שהרשות תקדם ותבצע בשנים הקרובות, כחלק מהמאמץ להתאמת עבודת הממשלה לעידן הדיגיטלי. 

חזרה

תמצית מנהלים

סמכויותיה של רשות התקשוב הממשלתי הוגדרו בהחלטת הממשלה מס' 2097 מיום 10.10.2014 בנושא "הרחבת תחומי פעילות התקשוב הממשלתי, עידוד חדשנות במגזר הציבורי וקידום המיזם הלאומי 'ישראל דיגיטלית'"

ובה נקבע כי רשות התקשוב הממשלתי תנחה את אגפי מערכות המידע במשרדי הממשלה וביחידות הסמך, תקדם משילות בתחום התקשוב בממשלה, תטמיע מתודולוגיות וסטנדרטים רוחביים ותפעל לפיתוח תשתיות, מערכות ושירותים לייעול עבודת הממשלה ולהנגשת מידע ושירותים ממשלתיים לציבור. כמו כן נקבע בה כי הרשות תקדם את מאמצי ההגנה על התשתיות ומערכות המידע הממשלתיות ותפעל לפיתוח ההון האנושי בתחום התקשוב בממשלה. 

רשות התקשוב הממשלתי שמה לה למטרה להניע את ממשלת ישראל לספק שירותים מתקדמים ואיכותיים לאזרחים ולבעלי עסקים, לפעול בשקיפות ביעילות ולקדם את החדשנות. זאת על ידי רתימת הטכנולוגיות הדיגיטליות לפיתוח שירותים דיגיטליים, חדשניים, אמינים וידידותיים לאזרחים ולעסקים. הרשות פועלת להפחית את העלויות העקיפות והישירות של מתן השירות ואת הצורך של האזרחים והעסקים לקיים פעולות ואינטראקציות פרונטליות מול משרדי הממשלה ויחידות הסמך.

תוכנית זו, התוכנית האסטרטגית השנייה של רשות התקשוב הממשלתי, מעדכנת  את יעדיה  של הרשות לאור השלמת התוכנית הקודמת ולאור שינויים טכנולוגיים שהתרחשו בשנים מאז כתיבתה.

במהלך שלוש השנים האחרונות פעלה הרשות לממש את חזונה ואת יעדיה והקימה מאות שירותים דיגיטליים אשר שיפרו משמעותית את השירות אשר ניתן לאזרחים ולעסקים וסייעו בייעול עבודת הממשלה.

בתוכנית זו עודכן חזון רשות התקשוב הממשלתי על מנת לשקף את השינויים בתפיסת פעילותה. החזון הנוכחי – "רשות התקשוב הממשלתי תאפשר לממשלה לפעול כממשלה אחת המציבה את האזרחים והעסקים במרכז, פועלת בשקיפות וביעילות, מקדמת חדשנות ורותמת טכנולוגיות דיגיטליות ומידע לשירות אמין לציבור" – שם את האזרחים, העסקים והשירות הממשלתי הניתן להם במוקד הפעילות של הרשות.

במסגרת התוכנית, מגדירה הרשות את הערכים הרוחביים אשר לתפיסתה יש לקדם הן בקרב עובדיה והן בקרב כלל אגפי מערכות מידע במשרדי הממשלה ויחידות הסמך על מנת לממש את חזונה.

ערכים:

חדשנות הרשות רואה בערך החדשנות אבן יסוד בפיתוח שירותים דיגיטליים מתקדמים עבור האזרחים והעסקים. על כן, היא תפעל ליישום החדשנות כערך ארגוני ותשאף להנחיל ערך זה בכל אגפי מערכות מידע ומשרדי הממשלה.

שקיפות ושיתוף ציבורהרשות רואה בשקיפות ערך בעל חשיבות רבה, בהתאם לעקרונות "ממשל פתוח". שקיפות שלטונית ושיתוף הציבור בקבלת ההחלטות מאפשרים קשר ישיר בין הציבור לגופים הציבוריים האמונים לתת שירות.

מקצוענות ומצוינות הרשות רואה בקידום המקצוענות והמצוינות של המשאב האנושי בתחומי המחשוב ערך מוביל בקידום השירות הדיגיטלי. 

עשייה תחילה הרשות מאמינה בתפיסה ובתרבות ארגוניות המדגישות בראש ובראשונה את חשיבות הביצוע של המשימות ואת העמידה ביעדים ובלוחות הזמנים. הרשות תתמקד בעשייה ובפיתוח של שירותים ופלטפורמות רוחביות; בפיתוח כלים, תהליכי עבודה ומנגנוני משילות; ובגיבוש והטמעה של מתודולוגיות ניהול ומנגנוני מדידה, פיקוח ובקרה. 

השלם התקשובי   מתוקף תפקידה הייחודי כגוף רוחבי כלל-ממשלתי, תפעל הרשות להטמעת תרבות ארגונית, המדגישה את חשיבות השיתוף ועבודת הצוות. בכך תפעל הרשות לבסס מערך תקשוב אינטגרטיבי כלל-ממשלתי, המשתמש בתבונה בנכסים דיגיטליים משותפים, מתבסס על מתודולוגיות עבודה רוחביות ואחידות ומשתף בידע ובניסיון הנצבר. 

שירותיות הרשות רואה בשירותיות ערך בעל חשיבות רבה ותפעל להטמעתה בקרב עובדיה, העובדים באגפי מערכות המידע ובקרב כלל העובדים העוסקים במתן שירות לאזרחים ולעסקים ביחידות הממשלה. 

בתוכנית זו מוגדרים היעדים העיקריים שבהם שואפת רשות התקשוב הממשלתי להתמקד ואותם היא עמלה לקדם. 

פעילות רשות התקשוב הממשלתי מבוססת על היעדים הבאים: 

 

סימנייה