דילוג לתוכן

תוכנית אסטרטגית לשנים 2019-2021

חזרה

7.7 הגנת סייבר (Cyber Defence)

בעידן הדיגיטלי מושפעת פעילותם התקינה של משרדי הממשלה ויחידות הסמך הממשלתיות מרמת הסודיות, השלמות, הזמינות והשרידות של המידע ושל מערכות המחשוב המעבדות ומאחסנות אותו.

מערכות מחשוב אלו, לרבות האמצעים והציוד הנלווים להן, מהוות נכס מרכזי וחיוני של משרדי הממשלה ויחידות הסמך ויש להגן עליהן כפי שמגנים על משאבים אחרים בעלי ערך במשרדים. הגנת סייבר יעילה תסייע בצמצום הסיכוי לפגיעה בנכסי המידע של האזרחים המנוהלים על ידי המשרדים וכתוצאה מכך – פגיעה בפעילותם הסדירה של משרדי הממשלה ויחידותיה ובכלל זה פגיעה בשירות לציבור. 

רשות התקשוב הממשלתי תפעל באמצעות היחידה להגנת הסייבר בממשלה (יה"ב) לגיבוש תפיסת עולם ממשלתית בתחום הגנת הסייבר, לרבות רתימתם של משרדי הממשלה לנושא הגנת סייבר והגברת מחויבותם להגנה על המידע הממשלתי. הרשות תקדם עמידה בתקינה מחייבת בתחום הגנת הסייבר ואבטחת המידע; תקבע כיווני פעולה ליישום הגנת הסייבר במשרדים ולצמצום הפער בין רמת ההגנה הקיימת אל מול זו הרצויה; תפעל להעלאת רמת המודעות במשרדי הממשלה לחשיבות הגנת הסייבר במשרדים; ותפעל להסדרת סמכויות בעלי התפקידים בתחום הגנת הסייבר במשרדים ולקיום שיפור מתמיד בנושאי הגנת הסייבר בממשלה.

יה"ב, כגורם מנחה של משרדי הממשלה ויחידות הסמך, תפעל ליישום תהליכים מרכזיים בנושאי הגנת הסייבר תוך יצירת תשתית לנהלים משרדיים באמצעות הנחיות וביצוע בקרות במשרדים. כמו כן, יה"ב הקימה מרכז שליטה ובקרה ממשלתי למול איומי סייבר (SOC ממשלתי) אשר יעסוק בגיבוש תמונת מצב ממשלתית שוטפת בהיבטי הגנת הסייבר וייתן מענה לאירועי סייבר. יה"ב תפעל לצירוף משרדים נוספים ל-SOC ולהרחבת שיתופי הפעולה שלו עם ה-CERT הלאומי וגופי SOC מגזריים נוספים.

יה"ב פועלת בתיאום ובשיתוף עם מערך הסייבר הלאומי.

7.8 משילות (IT Governance)

במסגרת החלטת ממשלה מס' ‏42097 כחלק מהגדרת תפקידי רשות התקשוב הממשלתי, הוגדרו תפקידים אלה:

סימנייה