דילוג לתוכן

תוכנית אסטרטגית לשנים 2019-2021

7.5 שירות ממשלתי איכותי (High Quality Government Service)

הממשלה מספקת מגוון רחב מאוד של שירותים לציבור ועושה זאת באמצעות ערוצי שירות שונים – דיגיטליים, טלפוניים, פרונטליים ועוד. 

חזרה

7.6 ממשל פתוח (Open Government)

רשות התקשוב הממשלתי תפעל ליישום עקרונות "ממשל הפתוח" כפי שנקבעו על ידי השותפות הבינלאומית לממשל פתוח (OGP- Open Government Partnership) שאליה הצטרפה ממשלת ישראל הצטרפה בשנת 2012. 

בהחלטת הממשלה מס' 2097‏4 מיום 10.10.2014, נקבע כי רשות התקשוב הממשלתי תרכז את פעילות "ממשל פתוח" ותתאם את עבודת גופי המטה בתחומי ממשל פתוח: יחידת ממשל זמין, היחידה הממשלתית לחופש המידע במשרד המשפטים, אגף ממשל וחברה במשרד ראש הממשלה והיחידה לשיפור השירות הממשלתי לציבור ברשות התקשוב הממשלתי. 

  • שקיפות ודיווח: הנגשת מידע בעל חשיבות ציבורית על בסיס התפיסה שהמידע המוחזק בידי הממשלה הוא משאב ציבורי, ועל הממשלה לספק לציבור גישה מרבית אליו; הנגשת שירותי ממשלה אישיים תוך חיזוק עקרונות חופש המידע, השקיפות והדיווח במרחב הציבורי.
  • שיתוף הציבור: שיתוף ציבור בתהליכי תכנון וביצוע מרכזיים בעבודת הממשלה, במטרה לתרום לתהליכי קבלת ההחלטות, לשפר את ביצוע מדיניות הממשלה ולחזק את אמון הציבור במערכות הממשל.
  • אחריותיות: הגברת הבקרה הציבורית על ביצועי הממשלה תוך מימוש זכותו של הציבור לבחון ולבקר את תפקודם של נבחרי הציבור ומשרדי הממשלה. 
  • יישום הטכנולוגיות החדשניות: הטמעת טכנולוגיות מידע חדשניות ופיתוח כלים טכנולוגיים, המסוגלים לשכלל את השירות הממשלתי לציבור, את זרימת המידע הממשלתי ואת השיח שבין הממשל לציבור.

רשות התקשוב הממשלתי תפעל ליישם את עקרונות הממשל הפתוח ואת תוכנית הפעולה לשנים 2017- 2019 כפי שהוגשה ל-OGP אל מול כלל הגופים הממשלתיים, ותקיים צוותי עבודה חוצי-מגזרים שיקיימו מעקב ובקרה אחר קידום פעילות "ממשל פתוח" בעבודת רשות התקשוב הממשלתי. צוותים אלו ילוו את עבודת הרשות בכל הנוגע לדיגיטציה של שירותים ממשלתיים ולהנגשת מאגרי מידע ממשלתיים לציבור, ויהיו שותפים בתכנון המדיניות והשירותים ובתהליכי הביצוע והיישום. בהמשך, תמשיך הרשות ותגבש תוכנית פעולה עתידית לשנים 2021-2019 בשאיפה להרחיב את היקף משרדי הממשלה המצהירים על התחייבויות לקידום "ממשל פתוח". 

הרשות תמשיך לפעול להגברת המודעות הציבורית ל"ממשל פתוח" במטרה לייצר דרישה ציבורית גוברת להנגשת מידע ומאגרי מידע, לשיתוף ציבור בתהליכי עבודת הממשלה ולפרסום מידע אודות ביצועי הממשלה. זאת, בין היתר, באמצעות ייזום כנסים, אירועים ותחרויות, אירועי שיתוף ציבור פיזיים ותהליכי שיתוף ציבור מקוונים, וכן באמצעות פרסום נתונים הנמדדים על ידי רשות התקשוב הממשלתי בדבר ביצועי הממשלה בתחום השירות ובדבר רמת החדירה של שירותים דיגיטליים בקרב הציבור (Digital TakeUp). 

נוסף לכך, תפעל הרשות בשיתוף ארגוני חברה אזרחית, ממשלות החברות בשותפות וארגוני מחקר בינלאומיים לפיתוח שיטה למדידה תוצאתית של פעילות הממשלה והתחייבויותיה בתחום הממשל הפתוח, ושל השפעת הפעילות בתחום ממשל פתוח על יעדים ארוכי טווח: הגברת אמון הציבור בממשל, הגברת האפקטיביות הממשלתית, הגברת ההשפעה הציבורית על עבודת הממשל וקידום גישת "ממשלה אחת" (2One Government).

סימנייה