דילוג לתוכן

מדידת איכות השירות הממשלתי לציבור - דוח מסכם 2017

דברי פתיחה - ראש רשות התקשוב הממשלתי

רשות התקשוב הממשלתי במשרד ראש הממשלה הוקמה במטרה לעודד הטמעת חדשנות במגזר הציבורי ובשירותים הציבוריים, להביא ליעילות ולחיסכון בעבודת משרדי הממשלה, לשפר את השירות הממשלתי לציבור, לצמצם את הנטל הביורוקרטי ולקדם מדיניות של ממשל פתוח.

דברי פתיחה

הדוח השנתי של היחידה לשיפור השירות הממשלתי לציבור מציג את סיכום הממצאים של מדידת איכות השירות בגופים השונים במהלך שנת 2017. פרסום ממצאי המדידה הוא חלק ממהלך נרחב יותר של שיתוף הציבור בפעילות הממשלה. 

סימנייה